احساسات به روشی عکسهای حشری متحرک جدید پرواز کرد

Views: 62
وقتی که بوسه دختر دیگری از دوست پسر عکسهای حشری متحرک کوین را بوسید ، ژانا بلوند به اشک ریخت. زن متخلف و پیموده می خواست روابط را قطع کند ، اما قلب او برای چنین قلعه ای آماده نبود و روح گفت که او این حرامزاده را برای همیشه دوست دارد. بوبزیک فکر می کرد که باید برای خوشبختی بجنگد ، در غیر این صورت به دست او نمی رسد ، بنابراین سریع به زن بازگشت. او نگران بود و به تنهایی به دور آپارتمان پرتاب شد و گفت كه روح او هرگز دوست ندارد این موهای بلوند درخشان را دوست داشته باشد. پس از یک تحریک عاطفی ، احساسات به شکلی جدید حرکت کردند ، کنجکاوی دوچندان شد و من می خواستم فوراً رابطه جنسی برقرار کنم تا از فشار بیش از حد بخار جلوگیری شود.